Oer ús

Oer Posthumus Ynstallaasjebedriuw Gerdyk

WA BINNE WY?

Ik (Janco Posthumus) bin 36 jier en wurkje al sûnt myn 16e yn de ynstallaasjetechnyk. Begûn as staazjerinner by in ynstallaasjebedriuw yn Drachten en útgroeid ta in selsstannich allround ynstallaasjebedriuw. Nei’t ik fan 2016 ôf hast tsien jier as erkend ynstallateur wurke hie, besleat ik yn 2015 it roer om te smiten en wat oars dwaan te gean. Sadwaande bin ik oan it wurk gien by in brânblusserbedriuw as ûnderhâldsmonteur. Dat wurk fûn ik ek wol moai, allinnich de alsidichheid en de útdaging fan de ynstallaasjetechnyk miste ik echt hiel bot! Dêrom bin ik op 1 maart 2019 tegearre mei myn oarehelte úteinset mei “Ynstallaasjetechnyk Posthumus” en runne wy sûnt dy tiid in Allround Ynstallaasjebedriuw foar de wurksumheden: Gas, Wetter, CV/Underhâld, Elektra, Dak-/Sinkwurk, Airco’s, Waarmtepompen en Badkeamer-/Wc-renovaasje.

Wêrom Posthumus Ynstallaasjebedriuw Gerdyk?

POSTHUMUS HAT EACH FOAR DETAIL

Ynstallaasjewurk Posthumus út Gerdyk is spesjalisearre yn de oanlis fan sintrale ferwaarming/waarmtepompen, mar is fan alle merken thús. Us alsidigens fine jo sawol yn ús tsjinsten as yn de sektoaren dêr’t wy foar wurkje. Us klantekring bestiet út de sektoaren: Partikulier, oannimmers/timmerbedriuwen en de oerheid.    

FREEGJE IN OFFERTE OAN

Hasto help nedich fan Ynstallaasjewurk Posthumus? Freegje dan alhiel frijbliuwend in offerte oan. Beskriuw sa goed mooglik dyn situaasje. Dan dogge wy ús bêst om sa fluch mooglik te reagearjen!

frlFrysk